دیجیتال ساینیج برنا آب و فاضلاب استان تهران

استفاده از نرم افزار های اطلاع رسانی یکپارچه رسالهای اخیر به عنوان یک ابزار کلیدی در شرکتها و سازمانها مخصوصاً سازمانهایی که دارای ارتباط مستقیم با ارباب رجوع هستند ، اهمیت به سزایی یافته است. دیجیتال ساینیج برنا رسانه به توجه به این موضوع در شرکت آب و فاضلاب استان تهران نصب شده است. این

ادامه مطلب

دیجیتال ساینیج توزیع برق کرمانشاه

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو در جهت دستیابی به یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و متمرکز و استفاده از آن در اقصی نقاط کشور جهت اطلاع رسانی روابط عمومی ، سامانه نیرو تی وی را توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه راه اندازی نمود است. شرکت توزیع برق کرمانشاه

ادامه مطلب

دیجیتال ساینیج روابط عمومی الکترونیک برق منطقه ای باختر

روابط عمومی الکترونیک (دیجیتال ساینیج) وزارت نیرو در شرکت برق منطقه ای باختر روابط عمومی وزارت نیرو با توجه به سیاست های خود در توسعه دادن سامانه نیرو تی وی و اجرای مراحل بعدی این طرح در آینده نزدیک، در پی نصب تجهیزات و نرم افزار دیجیتال ساینیج به عنوان بستر اطلاع رسانی یکپارچه در تمامی سازمان

ادامه مطلب