برنا رسانه

پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی راه اندازی شد مقدمه  به موجب مصوبه مورخ 1387/02/10مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر یافت و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی

ادامه مطلب