وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

استفاده از نرم افزار های خارجی در این حوزه محدویت های زیادی را برای ما پدید آورده بود از جمله محدودیت در افزایش تعداد نمایشگر ها به سرور، عدم پخش شبکه تلویزیون ، عدم کنترل یک ناحیه خاص توسط فرد دیگر ، که با نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه توانستیم این محدودیت ها را بر طرف کنیم