شرکت بیمه دی

با  توجه به پراکندگی نمایندگان فروش در سراسر کشور بر آن شدیم تا با استفاده از سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه آخرین به روز رسانی ها را در حوزه بیمه در تمامی نقاط ایران به معرض نمایش بگذاریم