آرشیو محتویات سامانه و امکان ذخیره سازی و جستجو بر اساس تاریخ و فرمت و…