تقسیم بندی صفحه نمایش به ناحیه های مختلف و ارسال محتویات به هر کدام از نواحی