امکان مدیریت صفحه نمایش ها و نظارت بر آخرین وضعیت آنها