امکان طراحی در انواع نمایشگر ها با ابعاد مختلف به صورت عمودی یا افقی