زمانبندی نمایشگر ها و ارسال چیدمان های مختلف در بازه زمانی متفاوت