روابط عمومي ديجيتال یک بخش اساسی از استراتژی‌های موفق بازاریابی امروز است.که همواره برای ترویج و حمایت از یک شرکت مهم بوده است. اما هرگز به اندازه‌ای که در عصر دیجیتال اهمیت پیدا کرده است مهم نبود. روابط عمومي ديجيتال  (DPR) به استفاده از فناوری‌های دیجیتال و اجتماعی برای مدیریت آگاهی و درک شهرت یک

ادامه مطلب

تاريخچه شركت آب و فاضلاب روستایی شركت آبفار تهران در تاريخ  8/4/ 1377 در روزنامه رسمي و كثير الانتشار جمهوري اسلامي به ثبت رسيده است شركت آبفار استان تهران بادرنظرگرفتن آب شرب بهداشتي به عنوان يك ماده حياتي و با داشتن ارزش ذاتي ، اقتصادي، امنيتي، زيست محيطي و با سياست گذاري و برنامه ريزي و

ادامه مطلب

(دیجیتال ساینیج)در اداره کل بیمه سلامت استان تهران در تاریخ 1391/7/1 سازمان بیمه خدمات درمانی  با هدف تجمیع بیمه های درمانی واحد و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده به سازمان بیمه سلامت ایران، این اداره کل نیز به اداره کل بیمه سلامت استان تهران تغییر نام داد.   ابلاغ سياستھای کلی <سلامت> حضرت آیتالله خامنهای رھبر انقالب

ادامه مطلب