نقش روابط عمومیها در استفاده از کالای ایرانی

روابط عمومیها میتوانند با برنامه ریزی و کوشش در جهت ترویج فرهنگ مصرف و اعتماد سازی جامعه نسبت به کالای داخلی و نیز اطلاع رسانی درباره خطرات و عواقب مصرف کالاهای خارجی نقش مؤثری در این راه داشته باشند. امروزه بدون شک روابط عمومیها تشکیلات سازمانی منسجم و مؤثر در روند فرهنگ سازی می باشند که با ابزاری مانند تبلیغات و فضاسازی و بهره برداری مناسب از آنها سهم زیادی در تغییر الگوهای رایج رفتاری در میان جامعه میتوانند داشته باشند. امسال که به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است نمادی از یک هدف فرهنگی و اقتصادی بزرگ میباشد که دستیابی به آن مشارکت تمامی ارگان ها و سازمان ها را طلب می کند. در این راه فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومیها در سازمان ها، به عنوان رسانه ای فرهنگی-تبلیغی مخاطب محور، نقش مهمی به عهده خواهند داشت.

جلب حمایت مردمی از تولید ملی و استفاده نکردن از کالاهای خارجی امری فرهنگی است که روابط عمومیها و رسانه های گفتمان ساز با تلاش برای تغییر نگرش افراد مختلف در جامعه به سمت مصرف کالاهای داخلی و ایجاد اعتقاد به عدم استفاده از کالاهای خارجی در نزد افکار عمومی باید به آن بپردازند. این کار با استفاده از دانش روز و مهندسی دقیق افکار عمومی و بکاربردن روش ها و تکنیک های خاص اقناع سازی نتایج بهتری خواهد داشت که این موضوع نیاز به یک کار سازمانی را نشان میدهد. روابط عمومیها ی سازمان ها و ادارات دولتی با آگاه سازی جامعه نسبت به افزایش رکود اقتصادی و بیکاری در کشور با مصرف کالاهای خارجی باید اولویت خود را در راهبرد برنامه ریزی دقیق و تلاش خرمندانه در این مسیر قرار دهند تا بتوانند اعتماد مردم به کالاهای داخلی را بازگردانند و گامی در جهت هموارسازی رسیدن به اهداف شعار سال بردارند.

روابط عمومیها و فرهنگ مصرف کالای داخلی
روابط عمومیها و فرهنگ مصرف کالای داخلی

وظایف روابط عمومیها در حمایت از کالای ملی

برای مدیریت یک شبکه گسترده ارتباطی در جامعه، داشتن اطلاعات بروز و واقعی درباره جامعه ضروری میباشد. برای رسیدن به این اطلاعات وجود روابط عمومیها ی قدرتمند و با نفوذ در جامعه مورد نیاز خواهد بود. مهم ترین وظایف روابط عمومیها در این مسیر تبلیغ، ترغیب و ترویج اهداف مورد نظر، انجام تحقیق در در جامعه و افکارسنجی و ارتباط آن به منابع سازمان و مردم، و برقراری ارتباط با افراد و سازمان ها از جهتی که در حال حاضر یا آینده برای سازمان اهمیت داشته باشد میباشند. میتوان اقدامات و فعالیت های روابط عمومیها را به دو دسته تقسیم کرد. اول اموری که قبلاً برنامه ریزی و پیش بینی شده اند و برای اجرای آنها آمادگی وجود دارد و دوم اموری که با توجه با نیاز روز و شرایط موجود اجرای آنها ضرورت می یابد. در اجرای این برنامه ها چهار مرحله وجود دارد که موفقیت روابط عمومیها بستگی به آن دارد: تحقیق، تهیه برنامه، ارتباط، و ارزیابی. روابط عمومیها با استفاده از این اصول می توانند وظیفه خود در راهنمایی افکار عمومی به سمت ترویج خرید کالای ایرانی و مزایای این کار را به نحو بهتر و مؤثرتری به انجام برسانند.

برنا گستران دانش

نقش روابط عمومیها در استفاده از کالای ایرانی
نقش روابط عمومیها در استفاده از کالای ایرانی
  • فارسی
  • English