دیجیتال ساینیج کمیته امداد امام خمینی

کمیته امداد امام خمینی یکی از سازمان هایی است که از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه برای مدت بیشتر از 3 سال در امور اطلاع رسانی سازمانی خود استفاده میکند و با نصب نمایشگرهای دیجیتال در بالای آسانسور طبقات و مدیریت محتوای آنها با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه، از زمان انتظار کارکنان و مراجعین برای انتقال پیام های دفتر روابط عمومی استفاده میکند. از آنجاییکه امروزه افراد با نمایشگرهای دیجیتال به راحتی ارتباط برقرار میکنند و توجه شان سریعاً به آنها جلب میگردد پیام هایی که از این طریق نمایش داده میشوند با تأثیر زیادی در مخاطب همراه خواهد بود. به همین دلیل و با توجه به تجربه استفاده سه ساله از نرم افزار دیجیتال ساینیج دفتر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی اقدام به افزایش نقاط نصب دیجیتال ساینیج نموده است تا بخش های بیشتری از ساختمان  را تحت پوشش این سامانه اطلاع رسانی قرار دهد.

تعداد نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در یک ساختمان باید با توجه به مساحت فضاهای عمومی در یک ساختمان و مقدار تردد افراد تعیین گردد. پوشش دادن هرچه بیشتر فضاهایی مانند اتاق های انتظار و ورودی سازمان ها با نمایشگرهای دیجیتال ساینیج باعث ضریب نفوذ بالاتر پیام های نمایش داده شده از آنها میشود و محتوای کلیه این نمایشگرها به راحتی طراحی و مدیریت میگردد.

نرم افزار دیجیتال ساینیح برنا رسانه در نمایشگر های نقاط مختلف ساختماننصب شده است و پروژه اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه به چند مرحله ای اجرا شده است. در حوزه کرونا نیز دیجیتال ساینیج برنا رسانه نقش بسزایی در اطلاع رسانی رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی داشته است به طوری که ویدئو های آموزشی متنوع در دیجیتال ساینیج برنا رسانه در حال پخش می باشد و تأثیر زیادی در آگاهی پرسنل از طریق دیجیتال ساینیج برنا رسانه نقش می بندد.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English