دیجیتال ساینیج برنا گستران دانش شرکت کاسل نوش

شرکت کاسل نوش مدعی این می باشد که محصولی مطابق با استاندارهای جهانی تولید میکند. مدیران این شرکت تفکر خود را نه تنها در زمینه تولید محصولات بلکه در زمینه تبلیغات و روابط عمومی و ترویج فرهنگ سازمانی خود نیز در پیش گرفته و در راستای این اهداف خود با استفاده از محصول دانش بنیان شرکت مهندسی برنا گستران دانش به نام دیجیتال ساینیج برنارسانه یا سیستم های اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه بهره گرفته اند. از طرفی با توجه به پراکندگی جغرافیایی شرکت کاسل نوش مدیران این شرکت نیاز به یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه که بتواند میان کارخانه و دفتر مرکزی ارتباط برقرار کند را به وفور احساس کردند و از طریق سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و روابط عمومی الکترونیک یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه میان کارخانه و دفتر مرکزی خود این ارتباط را برقرار کرده اند.

از آنجاییی که این شرکت در سطح بین المللی فعالیت دارد و همواره بازار خارج از کشور را رصد میکنند، کاملاً به کارکردهای نرم افزار اطلاع رسانی و دیجیتال ساینیج واقف می باشند و به خوبی می شناسند. به همین دلیل نیاز به یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه را به وفور حس میکردند و پس از بررسی بازار داخلی و خارجی  تصمیم به استفاده از نرم افزار اطلاع رسانی یکپارچه یا دیجیتال ساینیج شرکت مهندسی برنا گستران دانش گرفتند.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه شرکت کاسل نوش

شرکت مهندسی برنا گستران دانش با استاده از ماژول های موجود محصول دانش بنیان خود یعنی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و روابط عمومی الکترونیک یا دیجیتال ساینیج برنا رسانه توانست تمامی نیاز های مدیران ارشد این شرکت را بر طرف سازد و طراحان این شرکت با طراحی 365 روزه نه تنها تمامی مناسب های ملی بلکه مناسبت های داخلی خود مانند زادروز پرسنل و کارمندان خود را از طریق دیجیتال ساینیج برنا رسانه بر روی نمایشگر ها ارسال میکنند و در کنار این طراحی ناحیه هایی از قبیل صفحه اول روزنامه و شبکه تلویزیون و اطلاعات مرتبط با شرکت را در نمایشگرهای خود بواسطه نرم افزاردیجیتال ساینیج شرکت مهندسی برنا گستران دانش بر روی نمایشگرهای خود نمایش میدهند.

برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English