(دیجیتال ساینیج)در اداره کل بیمه سلامت استان تهران

در تاریخ 1391/7/1 سازمان بیمه خدمات درمانی  با هدف تجمیع بیمه های درمانی واحد و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده به سازمان بیمه سلامت ایران، این اداره کل نیز به اداره کل بیمه سلامت استان تهران تغییر نام داد.

 

ابلاغ سياستھای کلی <سلامت>

حضرت آیتالله خامنهای رھبر انقالب اسلامی در اجرای بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی سياستھای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغکردند.

متن سياستھای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

سياست ھاي كلي سلامت

١ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوھشي، بھداشتي، درماني و توان بخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزشھاي انساني- اسلامی و نھادينه سازي آن در جامعه.

٢- تحقق رويكرد سلامت ھمه جانبه و انسان سالم در ھمه قوانين، سياستھاي اجرايي و مقررات با رعايت

٣- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسالمي – ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزشھاي اخالقي و معنوي و ارتقاء شاخصھاي سالمت رواني.

۴ – ايجاد و تقويت زيرساختھاي مورد نياز براي توليد فرآوردهھا و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصوالت زيستي و ملزومات و تجهیزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين المللي.

-5 تأمين امنيت غذايي و بهرهمندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و ھواي پاك، امكانات ورزشي ھمگاني و فرآوردهھاي بهداشتی ايمن ھمراه با رعايت استانداردھاي ملي و معيارھاي منطقهاي و جهانی. متن کامل در سایت http://th.ihio.gov.ir

نصب و راه اندازی سیستم روابط عمومی الکترونیک(دیجیتال ساینیج) در اداره کل بیمه سلامت استان تهران

دیجیتال ساینیج بیمه سلامت

جریان زندگی انسان‌ها و چرخه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است که پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد. به همین دلیل نقش روابط عمومی در بیمه بسیار مهم و حیاتی است . روابط عمومی بیمه سلامت به فکر این بوده که اطلاع رسانی را از حالت سنتی در اورده و بسوی روابط عمومی الکترونیک گرایش پیدا کند.

با توجه به اینکه بیمه سلامت ایران پروژه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه را در مهر  ماه سال 1395 در راستای روابط عمومی الکترونیک سازمان راه اتدازی کرده بود و ادارات کل استانی از جمله اداره کل بیمه  سلامت استان تهران از برنامه های کلان حوزه روابط عمومی سازمان پیروی میکنند بر آن شد تا این سیاست مهم را تخت عنوان سامانه مدیریت مختوا و نمایشگر در سراسر ساختمان های پراکنده سطح شهر پیاده سازی کند .

کارشناسان روابط عمومی بیمه سلامت در پی شرکتی بوده اند که دیجیتال ساینیج را در این اداره اجرایی کرده و بتوانند چند رسانه را در یک زمان و با زمانبندی مشخص و با مدیریت چند کاربر ایجاد کنند.شرکت برنا گستران دانش با ارائه نسخه کاملا فارسی سیستم دیجیتال ساینیج موفق شد تا برنا رسانه را در اداره کل بیمه سلامت نصب و راه اندازی کند.

دیجیتال ساینیج 2
دیجیتال ساینیج بیمه سلامت

پروژه دیجیتال ساینیج در اداره کل بیمه  سلامت در فاز اول این پروژه در ساختمان ستادی  نصب و راه اندازی شد و در فاز دوم در ساختمان توابع (اداره بیمه سلامت پاکدشت,اداره سلامت ورامین,اداره سلامت رباط کریم,اداره سلامت اسلامشهر,اداره سلامت دماوند ,اداره سلامت فیروزکوه,اداره سلامت شهریار)هم نصب خواهد شد. در این صورت روابط عمومی مرکز می تواند به صورت یکپارچه اطلاعیه های حوزه ریاست ، پرسنل ، ارباب رجوع را در این سامانه به روز رسانی کند .

شرکت برنا گستران دانش

  • فارسی
  • English